Pressmeddelande 2017-12-11

Det går bra för Solnas elever. Barn och ungdomar från Solna ligger långt över riksgenomsnittet sett till meritvärde, andel behöriga och de som uppnår kunskapskraven i alla ämnen för år 2017. Många solnaungdomar använder sina goda studieresultat för att söka sig till profilerade skolor utanför kommunen. Nu kraftsamlar Solna stad på att också föra upp de egna skolorna till de bästa i landet, ett arbete som det ska fattas beslut om på barn- och utbildningsnämndens nästa möte.

 

–Sedan jag tillträdde som ordförande för barn- och utbildningsnämnden har jag sett och arbetat med behovet av att stärka skolorna i Solna. Såväl deras attraktivitet för de mest studiemotiverade eleverna, som förmågan att lyfta de elever som behöver mer stöd, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

 

När många av de mest studiemotiverade eleverna väljer skolor utanför kommunen kan det uppfattas som att de kommunala skolorna inte skulle prestera bra. Tvärtom når dock de kommunala skolorna relativt goda resultat vid jämförelse som tar hänsyn till elevunderlaget.

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ändå inte nöjd:

 

– Vi ser en trend nedåt för våra skolor och den ska nu brytas med kraft. Vi var väl medvetna om att detta inte skulle bli en lätt uppgift när vi tillträdde 2015 därför har vi nu under en tid arbetat med att sammanställa de viktigaste faktorerna för att öka kunskapen i skolan och samlat detta till en strategi för alla kommunala skolor. Skolor, lärare och rektorer ska få såväl ökat stöd som mer noggrann uppföljning kring elevernas kunskapsutveckling. Baserat på bästa tillgängliga kunskap och forskning kommer vi nu leda skolans utveckling utifrån de tio viktigaste punkterna för att förbättra resultaten. Jag är trygg med att det här är rätt väg att gå för att Solnas skolor gradvis ska förbättras för att tillhöra de bästa i landet inom en femårsperiod, fortsätter Marianne Damström Gereben (L)

 

Solna stad är redan i ett läge där stora insatser görs för att höja skolresultaten. Det handlar om en långsiktig satsning för att behålla och rekrytera de bästa lärarna.

 

–  Vi vet att lärarna är de som till slut avgör hur bra det går för eleverna. Därför har vi satsat på att höja lärarlönerna. Under mandatperioden har lägsta lönen höjts till 33 000 kronor i månaden, de högre lönerna är nu väl över 40 000 kronor. Totalt har lärarlönerna stigit med 15-18 procent, vilket är långt mer än andra yrkesgrupper. Den andra faktorn för att få de bästa lärarna är att erbjuda bra arbetsmiljö. Därför satsar vi brett på skolmiljön och har startat flera nya skolor. Vi kommer gå in i en period med tydliga satsningar på skolan under åren framöver, säger Niklas Wykman (M), vice ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

 

De tio punkter som tas upp i kunskapsstrategin är:

 

  1. Tydligt pedagogiskt ledarskap
  2. Tydliga mål och förväntningar i skolans olika professioner
  3. Kompetensutveckling genom kollegialt lärande
  4. Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
  5. Utveckling av undervisningen
  6. Bedömning för lärande
  7. Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet
  8. Höga förväntningar i organisationens alla led
  9. Stödjande processer för lärande
  10. Säkra kompetensförsörjningen

 

Hela strategin hittar du här: Skolstrategi